Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Đề án xây dựng “Địa bàn sạch ma túy” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 

​Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xây dựng “Địa bàn sạch ma túy” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đề án được ban hành nhằm mục tiêu tổng quát là huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị và toàn dân tại địa bàn trọng điểm tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm, triệt xóa “điểm, tụ điểm phức tạp, điểm bán lẻ ma túy”, tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai, công tác tái hòa nhập cộng đồng, không để phát sinh tình hình phức tạp mới liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy; quyết tâm phấn đấu xây dựng các địa bàn trọng điểm sạch ma túy trong năm 2024 và giữ vững, nâng cao từng bước trong từng năm tiếp theo.

Để đạt mục tiêu tổng quát nêu trên, Đề án đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

Một là, Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 742/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; gắn kết chặt chẽ, lồng ghép nội dung Đề án “Địa bàn sạch ma túy” với phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2253_800_25032024114344.jpg
Hội nghị tổng kết công tác PCTNXH năm 2023
 

Hai là, Tiếp tục tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy năm 2021; các nghị định, thông tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. 

Ba là, Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho Nhân dân về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy; xây dựng chương trình giáo dục, tuyên truyền chuyên biệt cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Bốn là, Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, không để phát sinh hoặc phức tạp trở lại; tổ chức phát hiện và triệt xóa những điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và số đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hàng năm củng cố và giữ vững số xã, phường, thị trấn không có tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu giảm dần số xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.

Năm là, Tổ chức rà soát, thống kê, phân loại, quản lý, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kiềm chế sự gia tăng của người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Nhất là công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Hỗ trợ và tổ chức cai nghiện ma túy bằng các hình thức phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hình thức cai nghiện trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác cai nghiện ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Nghiên cứu xây dựng và triển khai các mô hình cai nghiện, quản lý sau cai; mô hình tư vấn, chuyển gửi với sự tham gia của Tòa án; các mô hình phòng ngừa ma túy tại trường học, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng. Tăng cường đầu tư đổi mới, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nguồn lực cho các cơ sở cai nghiện ma túy ở địa phương. Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, xây dựng đường dây nóng tư vấn cai nghiện ma túy.

Sáu là, Tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh, thành vào địa bàn tỉnh; triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, không để tỉnh Đồng Nai trở thành địa bàn trung chuyển ma túy. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Làm tốt công tác vận động đầu thú và bắt giữ đối tượng truy nã; chú trọng công tác xét xử lưu động phục vụ tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, không để các đối tượng lợi dụng mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Bảy là, Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm ma túy lợi dụng vào việc sản xuất, mua bán trái phép các chất ma túy. Kịp thời phát hiện, triệt xóa việc trồng cây có chứa chất ma túy.

Tám là, Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy; triển khai thực hiện nghiêm túc các điều ước quốc tế, các hiệp định, thỏa thuận mà Việt Nam ký kết, tham gia về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tiến hành chia sẻ thông tin phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia qua Bộ Công an khi có yêu cầu.

Chín là, Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả gắn liền với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân; trong đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đóng vai trò nòng cốt, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia và đóng góp cho công tác phòng, chống ma túy.

Đồng thời đưa ra 5 nhóm giải pháp đó là: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tội phạm ma túy của các lực lượng chuyên trách và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đề án, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả. Trong đó giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh đầu tư mở rộng quy mô Cơ sở Điều trị nghiện ma túy của tỉnh tại xã Suối Cao; cải tạo, sửa chữa Cơ sở Điều trị nghiện túy (cũ) tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc để tiếp nhận, quản lý, điều trị, cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy nhằm thực hiện có hiệu quản Đề án./.Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang