Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 

​Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên; giảm số lượng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật về ma túy hằng năm, góp phần xây dựng thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam phát triển toàn diện; có lý tưởng cách mạng; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1837_800_03072024153952.jpg
Tuyên truyền về PCMT, HIV/AIDS cho học viên tại Cơ sở ĐTNMT tỉnh


Mục tiêu cụ thể là kiềm chế tỷ lệ gia tăng; tiến tới giảm số lượng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy so với năm trước. Bảo đảm quản lý chặt chẽ số thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy theo quy định. Đến năm 2025, trên 80% và năm 2030, trên 90% thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá, được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định pháp luật.

Hằng năm, làm giảm số vụ thanh, thiếu niên phạm tội về ma túy so với năm trước; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy liên quan đến thanh, thiếu niên được đấu tranh, triệt xóa kịp thời và không để tái hình thành; trên 90% số vụ phạm tội về ma túy phát hiện liên quan đến thanh, thiếu niên được giải quyết, xét xử theo quy định.

Hằng năm, tổ chức Đoàn các cấp phát động phong trào thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy. Các tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy xây dựng mô hình phòng, chống ma túy; trong đó mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ để cảm hóa được ít nhất 01 thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy hoặc thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định.

Hằng năm, ít nhất 70% cơ sở giáo dục bậc trung học cơ sở trở lên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên. Đến năm 2025, trên 80% và năm 2030, 100% cán bộ, giáo viên, giảng viên được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy để có đủ năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên

Để hoàn thành mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Một là, Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Hai là, Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Ba là, Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Bốn là, Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; điều trị nghiện ma túy; quản lý chặt chẽ thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và quản lý, hỗ trợ thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Năm là, Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy nhằm ngăn chặn ma túy tác động đến thanh, thiếu niên.

1937_800_03072024153952.jpg

Ông Nông Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu tại buổi Tọa đàm về phòng, chống ma túy tại Cơ sở ĐTNMT tỉnh


Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả. Trong đó giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ như: Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nâng cấp, sửa chữa, xây mới và bảo đảm nhân lực cho cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm điều kiện cai nghiện ma túy; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, học văn hóa cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và thanh, thiếu niên nghiện ma túy theo quy định. Tổ chức đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp cho thanh, thiếu niên tham gia cai nghiện ma túy phù hợp với từng lứa tuổi, vùng miền; Chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm thanh, thiếu niên có nguy cơ cao và thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy; các giải pháp nhằm phát hiện sớm và can thiệp sớm đối với thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhằm phòng ngừa, không để thanh, thiếu niên lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phòng ngừa các hoạt động liên quan đến tội phạm ma túy; Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh rà soát, thống kê số thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù hoặc đã chấp hành xong các quyết định xử lý hành chính đưa vào Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng trở về địa phương có liên quan đến ma túy để có kế hoạch hỗ trợ, dạy nghề, hướng nghiệp giúp họ có việc làm ổn định cuộc sống; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy cho thanh, thiếu niên nghiện ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, nhất là biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo hướng tạo điều kiện cho thanh, thiếu niên nghiện ma túy được tham gia cai nghiện ma túy ngay tại địa bàn cơ sở; Xây dựng các mô hình tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm, tạo việc làm, giới thiệu nguồn vốn vay cho gia đình có thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy lập nghiệp, hoà nhập cộng đồng; giới thiệu, định hướng cho thanh, thiếu niên nghiện ma túy đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và sau cai nghiện ma túy được tiếp cận, tham gia các mô hình làm kinh tế, sản xuất kinh doanh tại các địa phương; Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ cho vay tín dụng dành cho thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy để được học nghề, sản xuất kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng, phát triển các mô hình tạo công ăn, việc làm cho thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù vào làm việc; Xây dựng đường dây nóng về tư vấn cai nghiện ma túy, mạng lưới tư vấn, hỗ trợ về y tế, tâm lý, pháp lý, việc làm cho thanh, thiếu niên và gia đình có con em sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy tại các địa bàn cơ sở trọng điểm, phức tạp về ma túy; Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp cho cán bộ quản lý, cán bộ thực hiện công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy đối với thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tư vấn, cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy cho thanh, thiếu niên nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy; Tham mưu, đề xuất, triển khai các chương trình, giải pháp tổng thể bảo đảm chính sách hỗ trợ, can thiệp, giảm tác hại (chăm sóc y tế, trợ giúp xã hội, hỗ trợ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, trợ giúp pháp lý, tư vấn, điều trị tâm lý, giới thiệu việc làm...) đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh, thiếu niên, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em đang hưởng trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và các sự cố bất khả kháng, trẻ em là nạn nhân bị bóc lột, cưỡng bức lao động, đã từng vi phạm pháp luật đang bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn....

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang