Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 

​Thực hiện Văn bản số 2619/LĐTBXH-PC ngày 12/7/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn bản số 4849/UBND-XDPBPL ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát, xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của địa phương phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023.

3168_800_16082023100422.jpg

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Thị Thu Hiền trả lời chất vấn về đào tạo lao động tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thứ 12
 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của ngành do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Hiện ngành Lao động - Thương binh và Xã hội có 20 văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thi hành thuộc các lĩnh vực Chính sách lao động, Người có công, bảo trợ xã hội, Phòng chống tệ nạn xã hội. Trong năm 2023, sau khi tiến hành rà soát Sở đã đề nghị cơ quan cấp trên bãi bỏ 2 văn bản quy phạm pháp luật:

- Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 về ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lý do: Do Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy có hiệu lực thi hành từ ngày 19/11/2022, thay thế cho Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

- Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 về Quy định mức trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tình Đồng Nai. Lý do: Hết hiệu lực kể từ khi Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh có hiệu lực từ ngày 01/8/2022 Quy định mức chuẩn trợ  giúp xã hội và đối tượng khó khăn hưởng chính sách  trợ giúp xã hội trên địa bàn tình Đồng Nai.

4168_800_16082023100422.jpg

Trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung tham mưu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời theo đúng tiến độ, đồng thời tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. Các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành đều có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn của tỉnh, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản khi được ban hành; quy trình xây dựng và thẩm định được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định./.

Hoàng Nguyên


Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang