Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai tích cực thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số
 

​Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 và tích cực tham gia chuyển đổi số thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền… là một trong những nhiệm vụ mà Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai đặt ra trong thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã chỉ đạo, lãnh đạo tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố thủ tục hành chính sau: Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày18/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Xây dựng phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Sở đã tích cực tổ chức thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và các văn bản của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của tỉnh đảm bảo yêu cầu. Chỉ đạo sát sao đối với việc triển khai 2 thủ tục hành chính ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của  tỉnh là: Các thủ tục thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội và Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đối với các đối tượng người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở đã tiếp nhận 1464 hồ sơ, đã giải quyết 1388 hồ sơ, đang giải quyết 76 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn 100%. Riêng các thủ tục liên quan đến giải quyết giải quyết trợ cấp thất nghiệp thực hiện tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong 6 tháng đầu năm 2023 tiếp nhận 182.454 hồ sơ, đã giải quyết 179.205 hồ sơ, đang giải quyết 3.249 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn 100%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4, đồng thời, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm hành chính công tỉnh rà soát, đánh giá việc vận hành của các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai và xử lý những tồn tại, vướng mắc để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tham gia thực hiện. Hoàn thiện, nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở để cập nhật, cung cấp, công khai bộ thủ tục hành chính của ngành, kết quả cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

Thường xuyên rà soát quy trình thủ tục hành chính để kịp thời đề xuất, sửa đổi bổ sung theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng việc tổ chức thực hiện, hỗ trợ người dân nộp trực tuyến, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bố trí nhân sự  để truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

Đặc biệt trong năm 2023, Đảng ủy Sở chỉ đạo Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở nhằm kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc; Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hoàng Nguyên - VPS  

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang