Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chế độ hỗ trợ đối với công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 

​Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 quy định mức chi, chế độ hỗ trợ thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/8/2023 cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND là người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy trong thời gian chờ lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính; người cai nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; viên chức làm việc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, các cơ sở điều trị Methadone của tỉnh; người được cơ quan công an, y tế điều động, cử đến làm việc, hỗ trợ tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh từ 06 tháng trở lên; người được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện việc quản lý, điều trị cắt cơn nghiện ma túy trong thời gian người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại các Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện; Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách địa phương thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

3217_800_31072023164750.jpg 
Học viên Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tập thể dục dèn luyện sức khỏe 
 Theo Nghị quyết này, chế độ hỗ trợ thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy được quy định như sau:

Về chế độ đối với người cai nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc trong thời gian cai nghiện tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, thực hiện hỗ trợ tiền ăn bằng 0,8 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện ma túy được ăn thêm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán người cai nghiện ma túy được ăn bằng 05 lần tiêu chuẩn ngày thường.
Tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 0,9 lần mức lương cơ sở hiện hành (bao gồm cả tiền vệ sinh phụ nữ)/người/năm; tiền học nghề đối với người bình thường là 2.000.000 đồng/người/khóa học, đối với người khuyết tật là 6.000.000 đồng/người/khóa học; tiền điện, nước sinh hoạt là 150.000 đồng/người/tháng; tiền sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là 10.000 đồng/người/tháng.
Về chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, thực hiện chế độ hỗ trợ tiền ăn bằng 0,8 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện ma túy được ăn thêm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán người cai nghiện ma túy được ăn bằng 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; hỗ trợ tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân (bao gồm cả tiền vệ sinh phụ nữ) là 800.000 đồng/người/đợt điều trị; tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy mức chi thanh toán theo thực tế nhưng không quá 600.000 đồng/người/đợt điều trị; tiền thuốc chữa bệnh thông thường là 50.000 đồng/người/tháng; tiền xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác là 200.000 đồng/người/đợt điều trị; tiền điện, nước sinh hoạt là 150.000 đồng/người/tháng; tiền sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là 10.000 đồng/người/tháng (thời gian hỗ trợ không quá 06 tháng).
4217_800_31072023164907.jpg 
 Chăm sóc sức khỏe cho học viên tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh 
 
Về chế độ đối với người nghiện ma túy trong thời gian quản lý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc để làm thủ tục đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thực hiện hỗ trợ tiền ăn bằng 0,8 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện ma túy được ăn thêm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán người cai nghiện ma túy được ăn bằng 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy mức chi thanh toán theo thực tế nhưng không quá 600.000 đồng/người/đợt điều trị; tiền thuốc chữa bệnh thông thường là 50.000 đồng/người/tháng; tiền xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác là 200.000 đồng/người/đợt điều trị; tiền điện, nước sinh hoạt là 150.000 đồng/người/tháng; tiền sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là 10.000 đồng/người/tháng.
Về hỗ trợ 01 (một) lần kinh phí cai nghiện đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng sau khi hoàn thành ít nhất 03 (ba) giai đoạn theo quy định tại Điều 22, Điều 23 và Điều 24 của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, thực hiện hỗ trợ tiền ăn là 70.000 đồng/người/ngày. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện ma túy được ăn thêm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán người cai nghiện ma túy được ăn bằng 05 lần tiêu chuẩn ngày thường, tiền khám sức khỏe là 200.000 đồng/người/đợt điều trị, tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy mức chi thanh toán theo thực tế nhưng không quá 600.000 đồng/người/đợt điều trị; tiền điện, nước sinh hoạt là 50.000 đồng/người/ngày; tiền nước uống là 10.000 đồng/người/ngày (thời gian hỗ trợ không quá 15 ngày).

5317_800_31072023164750.jpg
 Tuyên truyền về tác hại của ma túy cho học viên tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh
 
Về chế độ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy, Nghị quyết quy định mức chi thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã bằng 0,6 mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng; đối với viên chức được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, các cơ sở điều trị Methadone của tỉnh; người được cơ quan công an, y tế điều động, cử đến làm việc, hỗ trợ tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh từ 06 tháng trở lên mức trợ cấp là 3.000.000 đồng/người/tháng; người được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện việc quản lý, điều trị cắt cơn nghiện ma túy trong thời gian người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại các Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện mức hỗ trợ: 100.000 đồng/người/ngày, theo số ngày thực tế làm việc. Thời gian hỗ trợ đến khi cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện cho các cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy./. 
Nguyễn Văn Lương - Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang