Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 

​       Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” giai đoạn 2023 -2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

       Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy; phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy. Kế hoạch gồm 2 tiểu dự án, với mục tiêu và nội dung hoạt động cụ thể như sau:

       Tiểu Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy”, với các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu trên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá, được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và người sau cai nghiện ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật; 100% cán bộ tỉnh, cấp huyện và cấp xã làm công tác quản lý nhà nước, người trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; 11/11 (100%) các huyện, thành phố xây dựng và triển khai ít nhất 01 mô hình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy hiệu quả, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; 100% người nghiện ma túy thuộc diện quản lý sau cai nghiện tham gia các hình thức quản lý, tư vấn, trợ giúp, giám sát, được đáp ứng nhu cầu tư vấn học nghề và đào tạo nghề, tư vấn việc làm, hỗ trợ giới thiệu việc làm; 100% cơ sở cai nghiện ma túy công lập (Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai, các cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện) được Chủ tịch UBND cấp huyện công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tư vấn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy; quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy góp phần phát triển, hoàn thiện chính quyền điện tử. Để triển khai thực hiện tiểu Dự án trên, UBND tỉnh đã xác định bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức là lãnh đạo, người làm chuyên trách về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy; cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Tiếp tục xây dựng, triển khai và hoàn thiện các mô hình cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghiên cứu, hướng dẫn đổi mới hoạt động tư vấn hướng nghiệp, học nghề và hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy; Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhân sự cơ sở cai nghiện ma túy công lập; cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Tổ chức triển khai đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

1136_800_13062023091042.jpg
Tuyên truyền về HIV/AIDS cho học viên tại Cơ sở ĐTNMT tỉnh Đồng Nai.
 
       Tiểu Dự án về “Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” đưa ra ba mục tiêu là: 100% người sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện đưa vào diện theo dõi, quản lý và được tiếp cận, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa nghiện ma túy; 100% các xã, phường, thị trấn xây dựng, tổ chức các hoạt động phòng ngừa người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; 100% các các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được đề cập là: Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên môn về phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; Đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho người thực hiện công tác phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy: Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho người thực hiện công tác phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; áp dụng thí điểm mô hình phòng ngừa nghiện ma túy.
2136_800_13062023091042.jpg
Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho học viên tại Cơ sở ĐTNMT tỉnh Đồng Nai

        Để triển khai có hiệu quả các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị chịu trách nhiệm chính triển khai Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao, người sử dụng trái phép chất ma túy. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tăng cường phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa nghiện ma túy, vận động người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy, nhất là cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo đối với người sau cai nghiện ma túy tham gia đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về đào tạo nghề ngắn hạn; xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình phòng ngừa nghiện ma túy, mô hình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đang phát huy hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai và các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện đảm bảo thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, cai nghiện theo quy định; phối hợp chặt chẽ các cấp chính quyền, ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, công tác quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; thực hiện đúng quy định về quy trình cai nghiện ma túy, các chế độ đối với người cai nghiện ma túy; chủ động có phương án phòng ngừa, không để học viên gây rối, trốn tập thể; hỗ trợ, đào tạo, dạy nghề giúp học viên tái hòa nhập cộng đồng. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh và các quy định của Trung ương, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; chính sách, chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người kiêm nhiệm làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập và ở cộng đồng; chính sách, chế độ hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện; chế độ đối với người cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; chính sách, chế độ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện ma túy. Định kỳ hàng năm chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Định kỳ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch này; mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Văn Lương - Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện, thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Đồng Nai 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: Địa chỉ: 207, Hà Huy Giáp, KP2, Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: 0251.3847.798 - Fax: 0251.3846.186 - Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn​ - Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang