Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
LIÊN KẾT NHANH
 

 Liên Kết Website

 
 
 
 

 Dạy nghề

 
Chuyển giao quản lý giáo dục nghề nghiệp từ ngành Giáo dục và Đào tạo sang ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Cập nhật: 13-02-2017 10:43
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp trong đó có việc tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các tỉnh.
 

​     Căn cứ Biên bản bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp từ Bộ Gíáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kể từ ngày 01/01/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo và chủ trì tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, cụ thể:

     1. Nguyên tắc bàn giao

   Bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh về giáo dục nghề nghiệp, các trường do ngành Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước (trừ các trường / ngành sư phạm) và công chức, số liệu, tài liệu, hồ sơ, chương trình, dự án (nếu có) từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý; bảo đảm sớm ổn định công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở địa phương hiệu lực, hiệu quả; đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao.

     2. Nội dung bàn giao

    a. Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (trừ các trường / ngành sư phạm) do Sở Gíao dục và Đào tạo đang quản lý.

     b. Về công chức

    - Điều chuyển nguyên trạng chỉ tiêu biên chế được giao cho Sở Gíáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

    - Công chức hiện đang trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức.

     Danh sách cụ thể do hai bên thỏa thuận thống nhất trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của công chức.

      c. Số liệu, tài liệu, hồ sơ

     Hồ sơ, tài liệu, số liệu thống kê, ngân sách, chương trình, dự án (nếu có)… Nội dung bàn giao cụ thể do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất và phải lập biên bản bàn giao theo quy định.

    d. Về xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến các trường trung cấp chuyên nghiệp (bao gồm: các hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, đình chỉ hoạt động trường trung cấp, thành lập phân hiệu của trường trung cấp; hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động đào tạo, mở ngành đào tạo của trung cấp chuyên nghiệp và các thủ tục hành chính khác…) do Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận và đang trong quá trình xử lý thì thực hiện bàn giao sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục giài quyết theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc kế thừa kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết trước đó.

     3. Thời hạn bàn giao

    UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo nguyên tắc, nội dung tại công văn này và thực hiện xong trong tháng 02/2017, bảo đảm kể từ ngày 01/3/2017 trở đi, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm là cơ quan chuyên môn giúp UBND các tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp./.

PHÒNG DẠY NGHỀ

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Lịch làm việc

 
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (tháng 03/2017)
  • Định Quán